μέσο παραγωγής

βήμα με πλάτη
βήμα με πλάτη
είσοδος με πλάτη
χέρια πίσω από την πλάτη