διαφορά

κάνω κύκλους γγύρω από το τώρα, έρχεσαι σιγά σσσιγά από το μετά, συναντιόμαστε στο πριν,
διασχίζουμε οόλη την επιφάνεια παρέα, επιχειρούμε ταυτόχρονα άλμα εκτός,
προσγειωνόμαστε εντός του εκτός, παγκάκι εμφανίζεται καθόμαστε, στην πλευρά σου είναι χαραγμένο άθροισμα ονόματος και ονόματος, στην πλευρά μου είναι ζωγραφισμένο το γινόμενο τους, πάνω μας γραμμένο το πηλίκο