καισυστολή;

Περπατάμε,μου λες δεν θέλω να περπατάμε θέλω να πετάμε και πετάμε.

Συζητάμε,μου λες δεν θέλω να συζητάμε θέλω να σκεφτόμαστε και σκεφτόμαστε.

Νιώθουμε,μου λες δεν θέλω να νιώθουμε θέλω να παρακολουθούμε και παρακολουθούμε.

Επιβιώνουμε,σου λεω δεν θέλω να επιβιώνουμε θέλω να ζούμε.