αίσθημα οφείλεται

σκιά στο χαρτί, φως στο χέρι, η σημείωση αυτή ας σμε φέρει

(όι)