αργόρυθμος

σκέφτεσαι εγώ, λες εμείς

σχηματίζεις:
δυο αριθμοί γίνονται ένας με την πρόσθεση,
δύο αριθμοί γίνονται ένας με την αφαίρεση,
δύο αριθμοί γίνονται ένας με τον πολλαπλασιασμό,
δύο αριθμοί γίνονται ένας με τη διαίρεση

σημειώνεις:
η πράξη ενώνει το αποτέλεσμα απομονώνει